Kasperowicz § Szubski

ul. Długa 43/3

85-034 Bydgoszcz

tel. (+48) 52-344-81-15

kancelaria[usun-to]@adwokatmk.pl

Kasperowicz & Szubski Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych, a także podmiotów społecznych, polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami m.in. w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego, prawa pracy, a także prawa karnego.

Za świadczone usługi wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość zależy przede wszystkim od przewidywanego nakładu pracy i czasu potrzebnego do wykonania usługi oraz od przyjętego systemu rozliczeń, tj.:

 • - wynagrodzenie ryczałtowe - kwota wynagrodzenia jest określona z góry; system ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić nakład pracy i ramy czasowe zlecenia,
 • - wynagrodzenie w oparciu o stawki godzinowe - kwota wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu koniecznego do wykonania usługi; system ten stosowany jest kiedy nie można z góry określić ram czasowych wykonania zlecenia, np. przy reprezentacji Klientów w toku negocjacji.

Prawo cywilne i rodzinne:

 • - reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, spadków oraz prawa rodzinnego,
 • - przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych,
 • - dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień.

Prawo gospodarcze:

 • - kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • - tworzenie spółek,
 • - łączenie, przekształcanie, podział spółek,
 • - reprezentowanie podmiotów w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • - opracowywanie wewnętrznych aktów korporacyjnych.

Prawo pracy:

 • - przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • - przygotowywanie dokumentów wewnętrznych obowiązujących u pracodawców, w tym regulaminów pracy i wynagradzania,
 • - reprezentowanie pracowników lub pracodawców w sporach związanych ze stosunkiem pracy we wszystkich etapach postępowania sądowego,
 • - reprezentowanie pracowników lub pracodawców w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Windykacja:

 • - reprezentowanie wierzycieli w przedsądowym postępowania windykacyjnego, w tym kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w celu polubownego zakończenia sporu,
 • - reprezentowanie dłużników w przedsądowym postępowaniu windykacyjnym, w tym prowadzenie negocjacji z wierzycielami w celu polubownego zakończenia sporu,
 • - reprezentowanie stron w sprawach o zapłatę we wszystkich etapach postępowania sądowego (w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym),
 • - reprezentowanie stron w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,

Prawo karne:

 • - obrona w sprawach karnych, karnych skarbowych i o wykroczenia na wszystkich etapach postępowania (w tym w postępowaniu przygotowawczym) przed sądami wszystkich instancji,
 • - reprezentacja pokrzywdzonych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami wszystkich instancji.